Nordic Metrology Science

Integritetspolicy

Vi uppskattar vikten av att skydda dina personuppgifter och samlar därför endast in och behandlar sådana uppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt, i enlighet med våra förutbestämda syften och endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå dessa syften. När vi behandlar personuppgifter strävar vi efter att hålla dem korrekta, säkra, konfidentiella, korrekt lagrade och skyddade.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”förordningen”) av den 27 april 2016, lagen om rättsligt skydd av personuppgifter i Republiken Litauen samt alla andra lagstadgade krav för behandling av personuppgifter.


1. VAD ÄR DETTA DOKUMENT?

1.1. Denna integritetspolicy för Nordic Metrology Science UAB (nedan kallad ”Integritetspolicyn”) fastställer sekretessvillkoren för användningen av vår webbplats https://nordicmetrology.com/, våra sociala mediekonton (”Konton”) på Facebook (https://www.facebook.com/nordicmetrologyscience/) och LinkedIn (https://lt.linkedin.com/company/nordic-metrology-science) (nedan gemensamt kallade ”Konton”) och för att kontakta oss via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

1.2. Läs denna integritetspolicy noggrant för att till fullo förstå vår praxis när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. I detta dokument får du veta hur vi behandlar dina personuppgifter, källorna till dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad.

1.3. I denna sekretesspolicy ska personuppgifter hänvisa till all information som identifierar dig, antingen direkt eller indirekt. Personuppgifter kan inkludera ditt fullständiga namn, födelsedatum, e-postadress, platsdata och internetidentifierare och eventuella egenskaper som är specifika för dig, etc.

1.4. Villkoren i denna sekretesspolicy gäller för våra kunder som har köpt, köper eller avser att köpa tjänster från oss, såväl som för våra affärspartners (inklusive deras anställda), för individer som lämnar in förfrågningar eller gör anspråk till oss, antingen direkt på våra laboratorier eller genom fjärrkommunikation (via telefon,  e-post osv.). Denna integritetspolicy gäller för alla personer som besöker vår webbplats https://nordicmetrology.com/, oavsett om de är våra kunder eller inte, och för alla åtgärder som sådana besökare kan vidta på vår webbplats. Integritetspolicyn beskriver också hur vi behandlar alla andra personers personuppgifter som en del av vår affärsverksamhet och ingående och fullgörande av avtal.


2. VILKA ÄR VI?

2.1. Webbplatsen https://nordicmetrology.com/ (”Webbplatsen”) drivs och förvaltas av Nordic Metrology Science UAB, juridisk personkod 120229395, registrerad kontorsadress Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189 Vilnius, e-postadress [email protected], kontakttelefonnummer +370 5 233 3393.


3. VILKA PRINCIPER FÖLJER VI?

3.1. När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att:

3.1.1 uppfylla kraven i gällande och tillämplig lagstiftning, inklusive förordningen,
3.1.2 behandla dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt,
3.1.3. samla in dina personuppgifter för specifika, uttryckligt angivna och legitima ändamål och inte behandla dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, förutom i den utsträckning som lagen tillåter;
3.1.4. vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, med avseende på de ändamål för vilka de behandlas, omedelbart rättas, kompletteras, inte längre behandlas eller förstörs,
3.1.5. lagra dina personuppgifter på ett sådant sätt att identifiering inte tillåts under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;
3.1.6. får inte lämna ut personuppgifter till tredje part och inte offentliggöra sådana uppgifter, förutom vad som anges i sekretesspolicyn eller som krävs enligt lag,
3.1.7. säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som möjliggör lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att säkerställa adekvat säkerhet för personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.


4. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
4.1.1. I syfte att ingå, fullgöra och förvalta avtal om tillhandahållande och mottagande av tjänster, inklusive verifiering och/eller kalibrering och/eller provning och/eller inspektion av mätinstrument. Vi behandlar dina personuppgifter för att ingå och utföra avtal om verifiering och/eller kalibrering och/eller provning och/eller inspektion av mätinstrument. För detta ändamål kan vi behandla följande personuppgifter: fullständigt namn, födelsedatum, personnummer, momsregistreringsnummer, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, bostadsadress), korrespondens, bankkontonummer, personuppgifter som du har lämnat (t.ex. företagslicens/individuellt certifikat för ekonomisk verksamhet). Dessa uppgifter behandlas för avtalsändamål och/eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås och/eller för att fullgöra lagstadgade skyldigheter och/eller för berättigat intresse. För detta ändamål lagras dina personuppgifter under avtalets löptid för verifiering och/eller kalibrering och/eller provning och/eller inspektion av mätinstrument eller andra tjänster, och under en period av 10 år efter avtalets upphörande, om lagringsperioden för personuppgifter inte på annat sätt anges i Republiken Litauens lagstiftning. I avsaknad av ett formellt avtal behåller vi dina personuppgifter under en period på högst 3 år efter verifiering och/eller kalibrering och/eller testning och/eller inspektion eller andra tjänster för mätinstrument, om lagringsperioden för personuppgifter inte anges på annat sätt i Republiken Litauens lagstiftning.

4.1.2. För direktmarknadsföringsändamål. Vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke i syfte att förse dig med nyhetsbrev, inklusive erbjudanden och information om våra produkter och/eller tjänster, evenemang och annan information, samt i syfte att förbättra våra tjänster. För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter: e-postadress, telefonnummer och/eller fullständigt namn. För detta ändamål inhämtar vi sådana personuppgifter från dig. För detta ändamål tillhandahåller eller kommunicerar vi också dina uppgifter till företag som tillhandahåller automatiserade nyhetsbrevstjänster; För detta ändamål lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att du ger ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

4.1.3. I syfte att lösa potentiella eller faktiska tvister med registrerade. Vi behandlar information som samlas in via telefon, e-post, webbplatsen eller andra kommunikationsmedel när du kontaktar oss (eller när vi kontaktar dig efter din begäran).

För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter: fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, bostadsadress, IP-adress, innehållet i klagomålet och/eller begäran, datum och tid för din inlämning, kommunikationsuppgifter, innehållet i eventuella kommentarer som du vill offentliggöra. För detta ändamål kan vi få dina personuppgifter från dig, och vi kan skapa personuppgifter själva som en del av vår hantering av din fråga eller ditt klagomål (t.ex. kan vi kontakta tredje part om bakgrunden till ditt klagomål och registrera det etc.). För detta ändamål behåller vi dina uppgifter i 3 år från det datum då de registrerades; I de fall där det finns anledning att misstänka att ett brott eller annan olaglig handling har identifierats eller att en intern utredning har inletts, förlängs lagringstiden till dess att den relevanta utredningen och/eller förfarandet har avslutats.

4.1.4. I syfte att välja ut kandidater som ska gå med i vårt team eller genomföra en praktikplats. Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera och välja ut kandidater som matchar våra krav för ett jobb eller en praktikplats och för att bedöma deras lämplighet för rollen. För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter som erhållits från dig (t.ex. uppgifter som lämnats i ditt CV och personliga brev, samt uppgifter som samlats in under våra interaktioner, såsom ditt namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, utbildning, kompetensområden, information om yrkeserfarenhet, kunskaper i främmande språk, länkar till dina sociala mediekonton (om du har gjort dem tillgängliga),  uppgifter om eventuella särskilda behov eller preferenser och annan information som du själv har lämnat. För detta ändamål behåller vi uppgifterna under hela rekryteringsprocessen för det föreslagna jobbet eller praktiken och förstör dem omedelbart efter att rekryteringsprocessen har avslutats.

4.1.5. För skuldhanteringsändamål. För detta ändamål behandlar vi ditt fullständiga namn, födelsedatum, personnummer, bostadsadress, information om betalningar, skuldens art och belopp, telefonnummer och e-postadress. För detta ändamål får vi dina personuppgifter direkt från dig och från tredje part (t.ex. domstol, kronofogde etc.). För detta ändamål tillhandahåller eller kommunicerar vi dina uppgifter till domstolar, exekutionstjänstemän, notarier, statliga och lokala myndigheter. För detta ändamål behåller vi dina uppgifter tills skulden har reglerats/betalats och i enlighet med den preskriptionstid på 10 år som fastställs i Republiken Litauens civillag.

4.1.6. I syfte att säkerställa en hög servicenivå och effektiv tvistlösning. I syfte att förbättra kvaliteten på vår tjänst, samt för att lösa tvister effektivt, spelar vi in telefonväxlar när du ringer oss på +370 5 233 3393.För detta ändamål behandlar vi personuppgifter som vi får från dig, inklusive ditt fullständiga namn, röst, telefonnummer, datum, tid, längd och innehåll i samtalet. Telefonsamtal spelas in med ditt samtycke när du fortsätter samtalet efter att meddelandet har spelats upp. Du har rätt att invända mot att ditt samtal spelas in genom att avsluta samtalet. För detta ändamål behåller vi dina uppgifter i 3 månader från datumet för samtalsinspelningen.

4.1.7. I syfte att förbättra vår webbplats och ge dig bättre tjänster. Vi använder dina personuppgifter, inklusive de personuppgifter vi får när du använder och/eller besöker vår webbplats, för att förbättra webbplatsen och för att erbjuda dig bättre och mer personliga tjänster. För detta ändamål använder vi personuppgifter som vi får direkt från dig, personuppgifter som samlas in när du använder vår webbplats och personuppgifter som vi får från andra. Se avsnitt 7 i denna sekretesspolicy för information om hur vi använder cookies och liknande tekniker.


5. HUR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR DINA UPPGIFTER?

5.1. Vi behandlar dina personuppgifter på följande sätt:

5.1.1. När du lämnar personuppgifter till oss.

5.1.2. När du använder vår webbplats samlas viss information (t.ex. din IP-adress (Internet Protocol) in automatiskt.

5.1.3. När vi tar emot dina personuppgifter från andra personer i enlighet med lagstiftningen och/eller denna integritetspolicy.

5.2. Du förser oss med dina personuppgifter och annan information genom att använda vår webbplats och/eller besöka och medvetet delta i våra konton, dvs. genom att skriva till oss eller kommunicera med vårt team, genom att göra förfrågningar och/eller skicka in klagomål, instruktioner, kommentarer etc., eller genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du kontaktar oss skriftligen eller via e-post behåller vi uppgifterna om din korrespondens i enlighet med paragraf 4.1.3 i denna sekretesspolicy.

5.3. Den information du tillhandahåller kan innehålla ditt fullständiga namn, e-postadress och telefonnummer, samt meddelandets brödtext och andra detaljer.

5.4. När du använder webbplatsen och/eller besöker våra konton samlar vi automatiskt in viss icke-personlig information (t.ex. IP-adress, ditt val av webbläsare, antal gånger du har besökt webbplatsen, visade sidor och tid som spenderas på webbplatsen, ursprunget till din åtkomst till webbplatsen, information om den enhet du använder,  språk, land osv.). Denna information används för att förbättra innehållet, funktionaliteten och attraktionskraften på webbplatsen och våra konton i sociala medier.

5.5. Du kan alltid begära rättelse av felaktiga personuppgifter och utöva dina andra rättigheter som registrerad enligt vad som anges i denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.


6. ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING?

6.1. Ja, vi kan komma att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring för att ge dig erbjudanden och information om våra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi använder dock endast dina personuppgifter för detta ändamål om du har gett oss ditt informerade samtycke.

6.2. För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med avsnitt 4.1.2 i denna integritetspolicy.

6.3. Det är ditt val om du samtycker till att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Du kan uttrycka ditt val genom att ge ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst.

6.4. Genom att tillåta oss att behandla dina uppgifter för direktmarknadsföring godkänner du också att vi kontaktar dig för samma ändamål via e-post, telefon, textmeddelanden/SMS eller andra kommunikationsmedel (t.ex. Facebook, LinkedIn, etc.).

6.5. Även om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan du enkelt när som helst återkalla detta samtycke för hela eller delar av behandlingen. Du kan göra detta på följande sätt:

6.5.1. avsluta prenumerationen enligt beskrivningen i de elektroniska meddelandena och/eller erbjudandena (t.ex. genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet), eller

6.5.2. besöka oss (adresser finns på https://nordicmetrology.com/kontaktai) och göra en förfrågan. I begäran ska du tydligt ange ditt fullständiga namn och andra registreringsuppgifter så att vi kan identifiera dig på rätt sätt.

6.5.3. Skicka oss din förfrågan via e-post till [email protected]. Begäran ska tydligt ange ditt fullständiga namn och andra registreringsuppgifter så att vi kan identifiera dig korrekt.

6.6. Att återkalla ditt samtycke innebär inte automatiskt att vi är skyldiga att förstöra dina personuppgifter eller ge dig information om de personuppgifter vi behandlar. Om du vill att vi ska göra det måste du göra denna begäran separat.


7. HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

7.1. För detaljerad information, se cookiepolicyn här: https://nordicmetrology.com/cookies-policy/.


8. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

8.1. Dina personuppgifter behandlas inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES).

8.2. Behandlingen av personuppgifter kan innebära överföring av sådana uppgifter till tredjeländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte omfattas av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. Under vissa omständigheter kan personuppgiftsbiträden som agerar på uppdrag av Nordic Metrology Science UAB även kräva att personuppgifter överförs utanför EES. I sådana fall omfattas överföringen av personuppgifter av överensstämmelse med artiklarna 46–47 eller 49.1 i förordningen, särskilt standardavtalsklausulerna, med ytterligare säkerhetsåtgärder.

8.3. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi är mycket noga med att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifterna när du överför dem till webbplatsen. du accepterar de risker som är förknippade med överföring av data till webbplatsen. När vi har tagit emot dina uppgifter kommer vi att tillämpa strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst.

8.4. I det osannolika fallet att vi får kännedom om en säkerhetsöverträdelse av dina personuppgifter som kan utgöra ett allvarligt hot mot dina rättigheter eller friheter, vidtar vi omedelbara åtgärder för att meddela dig så snart vi blir medvetna om överträdelsen och identifiera den information som vi har fått tillgång till.

8.5. I enlighet med kraven i förordningen har Nordic Metrology Science UAB implementerat följande organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas och för att minimera risken för förlust, läckage eller annat intrång i de behandlade uppgifterna:

8.5.1. intern och extern datakryptering;

8.5.2. avpersonifiering av personuppgifter;

8.5.3. programvara för förebyggande av dataförlust;

8.5.4. hårdvaru- och mjukvaruåtgärder som gör det möjligt att återställa åtkomst till och användning av skyddade personuppgifter i händelse av en fysisk eller teknisk överträdelse;

8.5.5. fysisk och elektronisk kontroll av anställdas tillgång till de personuppgifter som behandlas;

8.5.6 Olika säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörigt tillträde till företagets lokaler.


9. EXTERNA WEBBPLATSER

9.1. Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser där vi driver konton och annonserar våra tjänster. När du klickar på länkarna till sådana webbplatser, observera att dessa webbplatser och de tjänster som är tillgängliga via dem har sina egna separata sekretesspolicyer, och vi tar inget ansvar för dessa policyer eller för de personuppgifter (kontakt- eller platsdata) som samlas in på dessa webbplatser eller via dessa tjänster. Läs dessa policyer innan du skickar personuppgifter till dessa webbplatser eller använder någon av de tillgängliga tjänsterna. Du bör också läsa sekretessmeddelandena för alla tredje parter som driver dessa webbplatser och kontakta tjänsteleverantörerna direkt om du har några frågor om hur de använder dina personuppgifter.


10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

10.1. När vi behandlar dina personuppgifter garanterar vi dina rättigheter i enlighet med förordningen och lagen om rättsligt skydd av personuppgifter i Republiken Litauen. Som registrerad kan du åtnjuta följande rättigheter:

10.1.1. att få veta (att bli informerad) om behandlingen av dina personuppgifter;

10.1.2. att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar;

10.1.3. att begära att falska, felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, kompletteras eller förtydligas;

10.1.4. att begära att dina personuppgifter förstörs när de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in;

10.1.5. att begära förstörelse av alla personuppgifter där behandlingen är olaglig eller där du återkallar eller undanhåller ditt samtycke till behandlingen av sådana personuppgifter och ett sådant samtycke är nödvändigt;

10.1.6. att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att återkalla ditt tidigare samtycke;

10.1.7. att begära att behandlingen av dina personuppgifter avbryts (med undantag för lagring) i händelse av tvister eller för att verifiera behandlingens laglighet, uppgifternas riktighet eller om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du inte vill att vi ska radera dem;

10.1.8. att begära att dina personuppgifter som erhållits på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal görs tillgängliga, där det är tekniskt möjligt, i ett lättläst format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

10.2. Du kan lämna in förfrågningar som rör utövandet av dina rättigheter till oss personligen, per post eller på elektronisk väg. När vi har tagit emot din begäran kan vi be dig om identitetsbevis samt annan ytterligare information som behövs för att hantera din begäran.

10.3. Vi strävar efter att svara på din begäran senast 30 kalenderdagar från det datum då vi mottog begäran och alla dokument som krävs för att vi ska kunna ge ett svar.

10.4. Om vi anser att det är nödvändigt kan vi avbryta behandlingen av dina uppgifter, med undantag för lagring, tills din begäran har lösts. Om du lagligen återkallar ditt samtycke samtycker vi till att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter omedelbart och senast inom 30 kalenderdagar, utom i de fall där vi enligt lag är skyldiga att fortsätta att behandla dina uppgifter, oavsett om det är enligt tillämplig lagstiftning, genom rättsliga skyldigheter som åläggs oss, genom domstolsbeslut eller genom bindande order från behöriga myndigheter.

10.5. Om vi vägrar att uppfylla din begäran kommer våra skäl för en sådan vägran att göras uttryckliga.

10.6. Om du inte håller med om våra åtgärder eller vår hantering av din begäran kan du lämna in ett klagomål mot våra åtgärder och beslut till den behöriga myndigheten.


11. HUR KAN DU LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL?

11.1. Om du vill lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen gör det skriftligen, inklusive så mycket information som möjligt, med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 2.1 i denna sekretesspolicy. Vi strävar efter att samarbeta med dig och lösa eventuella problem du kan ha utan dröjsmål.

11.2. Om du anser att dina rättigheter har äventyrats enligt förordningen eller annan tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till vår tillsynsmyndighet, Republiken Litauens statliga dataskyddsinspektion. Mer information och kontaktuppgifter finns på inspektionens webbplats på https://vdai.lrv.lt/. Vi vill dock uppmana dig att först arbeta med oss för att lösa eventuella tvister.


12. HUR KOMMER DENNA INTEGRITETSPOLICY ATT ÄNDRAS?

12.1. Denna integritetspolicy träder i kraft samma dag som den publiceras på webbplatsen. Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på webbplatsen. Denna integritetspolicy utgör inte ett avtal mellan oss och dig avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi kan när som helst ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar av integritetspolicyn kommuniceras på webbplatsen. Ändringar och/eller tillägg till integritetspolicyn träder i kraft så snart de publiceras på webbplatsen. Vi rekommenderar att du läser igenom vår integritetspolicy regelbundet.

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.