Nordic Metrology Science

F.A.Q.

Vanliga frågor - utforska Nordic Metrology Sciences tjänster. Om du inte hittar det du letar efter är du välkommen att kontakta oss – vårt expertteam är alltid redo att hjälpa dig.

Kontakta oss

1. Hur kan jag göra en beställning?

Gör en beställning genom att fylla i beställningsformuläret  (klicka för att ladda ner) och skicka det via e-post till [email protected]

2. Hur lång tid tar kalibreringen eller inspektionen?

I genomsnitt tillhandahålls våra tjänster inom 7 arbetsdagar. Vi kan tillhandahålla tjänster snabbare mot en extra avgift.

3. Kan tjänsterna tillhandahållas kunden på plats?

Nordic Metrology Science tillhandahåller tjänster både i laboratorium och på plats. För mer information, vänligen kontakta vårt kundsupportteam [email protected]

4. Hur förbereder man enheten för leverans till Nordic Metrology Science's laboratorium?

För frakt, se till att enheten är ren, säkert förpackad och inkluderar eventuella användarmanualer eller teknisk dokumentation.

Följ denna instruktion:

 1. Se till att den är ren. Se till att din enhet är ren innan du förpackar den. Detta hjälper till att bibehålla dess skick och säkerställer korrekt kalibrering.
 2. Säkra enheten. Fäst enheten ordentligt för att förhindra skador under transport. Även om budfirman är ansvarig för transportskador kan korrekt förpackning minska risken avsevärt.
 3. Skyddsåtgärder. Om din enhet har ett skyddshölje, se till att det är ordentligt stängt.
 4. Noggrann förpackning. Packa enheten med omsorg. Om du har originalförpackningen eller väskan, använd den. Om inte, linda in enheten i skyddande material som bubbelplast för att skydda den från skador.
 5. Välj rätt fraktlåda. Använd en tjock kartong som kan dämpa och skydda enheten mot stötar under transport. Ta bort alla orelaterade streckkoder från kartongen och kontrollera att kartongen inte kläms eller kläms.
 6. Säker placering i lådan. Placera enheten i fraktlådan och fyll eventuella tomma utrymmen för att begränsa rörelsen. Se till att alla anslutna tillbehör och ytterligare element är säkrade och inte kan röra sig i lådan.
 7. Inkludera dokumentation. Bifoga användarmanualen eller den tekniska dokumentationen som beskriver hur din enhet fungerar, dess mätområden och noggrannhet.
 8. Kalibrering av instrument. Instrument som skickas för kalibrering behöver inte skickas med tillbehör, eftersom dessa är förbrukningsvaror och inte föremål för kalibrering. Du bör själv kontrollera deras kvalitet (både visuellt och tekniskt, t.ex. genom att kontrollera kontinuiteten).

Inkludera relevanta tillbehör. Om din enhet fungerar med specifika tillbehör som clamps, strömsonder eller andra specialiserade tillbehör, vänligen inkludera dem i förpackningen för att säkerställa en omfattande kalibrering.

5. Vidtar Nordic Metrology Science åtgärder för att säkerställa utrustningens säkerhet under transport?

Ja, din utrustning är försäkrad från avsändningsdatumet till mottagningsdagen.

6. Var hittar jag priserna för era tjänster?

Priserna beror på vilka tjänster som behövs och vilka enheter du har. Beskriv dina enheter och skicka en förfrågan via vårt webbformulär eller e-post till [email protected].

7. Vad är skillnaden mellan kalibrering och inspektion?

Kalibrering (industrimetrologi)

Kalibrering är en process som används inom industrimetrologi där avläsningarna av ett instrument jämförs med avläsningarna för ett mer exakt standardinstrument. Denna process är viktig för att säkerställa att mätinstrument som används i olika branscher (som tillverkning, teknik och vetenskap) ger korrekta och tillförlitliga resultat. Kalibrering hjälper till att identifiera eventuella avvikelser eller fel i instrumentets avläsningar. Det primära målet är att säkerställa precision och konsekvens i mätningar för kvalitetskontroll och regelefterlevnad.

Inspektion (legal metrologi)

Besiktning är en del av den lagstadgade metrologin. Det omfattar en uppsättning aktiviteter inklusive verifiering, försäkran och certifiering av att ett mätinstrument uppfyller de rättsliga kraven och standarderna. Denna process är vanligtvis obligatorisk enligt regler och lagar, särskilt för instrument som används i kommersiella transaktioner, hälsa och allmän säkerhet. Inspektion säkerställer att instrumenten uppfyller de nödvändiga rättsliga standarderna och är lämpliga för det avsedda ändamålet. Det innebär att instrumentet kontrolleras mot fördefinierade kriterier och utfärdas ett intyg om överensstämmelse eller ett verifieringsmärke.

8. Kan kalibreringsresultatet vara felaktigt?

Nej, kalibrering innebär exakt jämförelse med en mer exakt standard. Kalibreringscertifikatet i sig utvärderar inte riktigheten av instrumentets resultat. Det finns dock möjlighet att beställa försäkran om överensstämmelse enligt resultatet av kalibreringen.

9. Kalibrering med eller utan ackreditering - vad är skillnaderna?

Ackrediterad kalibrering utförs enligt särskilda procedurer och innebär upprepade mätningar för att bestämma medelvärden och osäkerheter. Det inkluderar PCA-märkena, vilket ökar dess trovärdighet och internationella erkännande. Ackrediterad kalibrering övervakas av tredje part – Litauens nationella ackrediteringsbyrå och säkerställs att vår ackrediterade verksamhet uppfyller kvalitetskraven i standarderna.

10. Vad är ett kalibreringscertifikat och vad innehåller det?

Ett kalibreringscertifikat från Nordic Metrology Science innehåller detaljerad information om det kalibrerade instrumentet, kalibreringsresultaten, mätosäkerheter och förhållanden under vilka kalibreringen utfördes.

11. Varför lönar det sig att kalibrera mätinstrument regelbundet?

Regelbunden kalibrering minskar förluster och kostnader genom att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten hos dina mätinstrument.

Nordic Metrology Science rekommenderar kalibrering av enheter minst var 12:e månad.

12. Har kalibreringscertifikatet ett utgångsdatum?

Nej, ett kalibreringscertifikat kräver inget giltighetsdatum enligt EN ISO/IEC 17025:2018-2. Intervallen mellan kalibreringarna bestäms utifrån riktlinjer som ILAC-G24.

 

13. Hur får jag kalibrerings-/inspektionsdokument?

Nordic Metrology Science tillhandahåller i första hand digitala certifikat som skickas till din e-post. Pappersintyg kan fås på begäran och medför en extra avgift.

14. Elektroniskt (digitalt) kalibreringscertifikat – är det tillräckligt för att uppfylla kraven?

Ja, vårt elektroniska (digitala) kalibreringscertifikat uppfyller alla nödvändiga krav. Vårt införande av digitala certifikat är i linje med EU:s förordning (EU) nr 910/2014, som reglerar elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Denna förordning garanterar att våra elektroniska signaturer och digitala dokument uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och tillförlitlighet som fastställts av EU.

Det ger fördelar som snabbare ledtid för service, enkel åtkomst och miljövänlighet.

15. Vad är ett intyg om överensstämmelse och ett intyg om icke-överensstämmelse?

En försäkran om överensstämmelse ingår vanligtvis inte i ett kalibreringscertifikat om inte begäran görs. Ett intyg om avvikelse utfärdas när ett instrument inte uppfyller de standarder som krävs.

16. Vad är mätfel och hur åtgärdas det vid kalibrering?

Mätfel är skillnaden mellan det uppmätta värdet och det sanna värdet. Under kalibreringen tar vi itu med detta genom att jämföra instrumentets avläsningar med de av en mer exakt standard.

17. Vilka standarder har du implementerat i ditt företag?

Nordic Metrology Science har implementerat olika internationella och branschspecifika standarder för att säkerställa högsta servicekvalitet och efterlevnad av regulatoriska krav. Vi har implementerat standarder för kalibrering, provning och inspektion (ISO/IEC 17025 och ISO/IEC 17020), ledningssystem (ISO 9001), miljöskydd (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 14001). Den fullständiga listan och ackrediteringscertifikaten finns här Ackreditering.

18. Vad är ackrediteringsområdet för Nordic Metrology Science?

Omfattningen av vår ackreditering omfattar ett brett utbud av kalibreringstjänster, som täcker olika typer av mätinstrument och metoder, enligt definitionen av vårt ackrediteringsorgan.

19. Vilka instrument inspekterar ni?

Vi inspekterar alla instrument som ingår i Litauens statliga register över mätinstrument. Om mätinstrumentet inte finns med i registret erbjuder vi en kontrolltjänst där man bedömer mätinstrumentets överensstämmelse med kraven.

20. Hur bestämmer man de specifika punkter inom ett instruments område där kalibrering är nödvändig?

På Nordic Metrology Science utför vi kalibreringar baserat på dina angivna kalibreringspunkter.

Bestämningen av specifika punkter för kalibrering inom ett instruments räckvidd styrs av flera nyckelfaktorer:

  1. Instrumentanvändning: Det typiska arbetsområdet för instrumentet vid regelbunden användning. Kalibreringspunkter väljs för att täcka hela spektrumet av detta område.
  2. Noggrannhetskrav: Punkter där hög noggrannhet är avgörande, särskilt i applikationer där precision är avgörande, prioriteras.
  3. Regulatoriska standarder: Överensstämmelse med branschspecifika föreskrifter kan diktera vissa punkter där kalibrering är obligatorisk.
  4. Instrumentspecifikationer: Tillverkarens rekommendationer och instrumentets tekniska specifikationer spelar också en roll för att bestämma dessa punkter.
  5. Historiska data: Tidigare prestandadata för instrumentet kan indikera vilka punkter som är mer benägna att driva eller felaktigheter.

Till exempelample, om en manometer som används i en tillverkningsprocess mestadels arbetar mellan 20 och 100 psi, skulle det vara klokt att kalibrera den vid flera punkter inom detta intervall, såsom 20, 50, 75 och 100 psi, för att säkerställa tillförlitliga och exakta avläsningar över hela dess driftsområde. Denna flerpunktskalibreringsmetod säkerställer att instrumentet fungerar korrekt under olika förhållanden, vilket ger förtroende för dess avläsningar och överensstämmelse med alla tillämpliga standarder.