Nordic Metrology Science

Privātuma politika

Mums ir svarīga jūsu personas datu aizsardzība, tāpēc mēs iegūstam un apstrādājam tikai tādus datus, kas nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai. Personas datus apstrādājam likumīgi, pārredzami un godīgi saskaņā ar mūsu iepriekšnoteiktiem mērķiem un tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot personas datus, mēs rūpējamies, lai saglabātu to precizitāti, drošību, konfidencialitāti, kā arī nodrošinām pareizu to uzglabāšanu un aizsardzību.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (“Regula”) prasībām, Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu, kā arī jebkuru citu tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz personas datu apstrādi.

1. KAS IR ŠIS DOKUMENTS?

1.1. Šī “Nordic Metrology Science UAB” Privātuma politika (turpmāk tekstā “Privātuma politika”) nosaka privātuma noteikumus un nosacījumus mūsu vietnes (https://nordicmetrology.com/), mūsu “Facebook” (https://www.facebook.com/nordicmetrologyscience/) un “LinkedIn” (https://lt.linkedin.com/company/nordic-metrology-science) sociālo mediju kontu (“Konti”) lietošanai (turpmāk tekstā kopā saukti “Konti”), kā arī saziņai ar mums e-pastā, pa tālruni vai citiem saziņas līdzekļiem saistībā ar mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi.

1.2. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai pilnībā izprastu mūsu pieeju attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Šajā dokumentā būs norādīts, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūsu personas datu avoti un jūsu kā datu subjekta tiesības.

1.3. Šīs Privātuma politikas izpratnē personas dati attiecas uz jebkādu informāciju, kas tieši vai netieši ļauj jūs identificēt. Personas dati var ietvert jūsu pilnu vārdu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi, atrašanās vietas datus un interneta identifikatoru, kā arī jebkādas jums raksturīgas īpašības utt.

1.4. Šīs Privātuma politikas noteikumi attiecas uz mūsu klientiem, kuri ir iegādājušies, iegādājas vai plāno iegādāties pakalpojumus no mums, kā arī uz mūsu biznesa partneriem (tostarp to darbiniekiem) un uz personām, kuras mums iesniedz pieprasījumus vai pretenzijas vai nu klātienē mūsu laboratorijās, vai attālinātas saziņas veidā (pa tālruni, e-pastu utt.). Šī Privātuma politika attiecas uz visām personām, kuras apmeklē mūsu vietni https://nordicmetrology.com/, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir mūsu klienti, kā arī uz visām darbībām, kādas šādi apmeklētāji var veikt mūsu vietnē. Tāpat Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs mūsu uzņēmējdarbības, kā arī līgumu noslēgšanas un izpildes ietvaros apstrādājam visu citu personu personas datus.

2. KAS MĒS ESAM?

2.1. Vietni https://nordicmetrology.com/ (“Vietne”) darbina un pārvalda “Nordic Metrology Science UAB”, juridiskās personas kods: 120229395, juridiskā adrese: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius, Lietuva, e-pasta adrese: [email protected], kontakttālrunis: +370 5 233 3393.

3. KĀDUS PRINCIPUS MĒS IEVĒROJAM?

3.1. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs:

3.1.1. ievērojam spēkā esošo un piemērojamo tiesību aktu, tajā skaitā Regulas, prasības;
3.1.2. apstrādājam jūsu personas datus likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā;
3.1.3. iegūstam jūsu personas datus konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem, neapstrādājot personas datus tādā veidā, kas ir pretrunā iepriekšminētajiem mērķiem, izņemot tiktāl, ciktāl to atļauj tiesību akti;
3.1.4. veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi personas dati, kas attiecībā uz to apstrādes mērķiem ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiktu nekavējoties laboti un papildināti, vai arī nodrošinātu šo datu apstrādes apturēšanu vai to iznīcināšanu;
3.1.5. uzglabājam jūsu personas datus tādā veidā, kas nodrošina identifikāciju ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķiem;
3.1.6. neizpaužam personas datus trešajām personām un nepubliskojam šos datus, izņemot Privātuma politikā paredzētajos vai likumā noteiktos gadījumos;
3.1.7. gādājam par to, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, kas ļauj veikt atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, lai personas datiem nodrošinātu pienācīgu drošības līmeni, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

4. KĀPĒC MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

4.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
4.1.1. Līgumu slēgšanai, izpildei un pārvaldībai saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu, t.sk. mērinstrumentu verifikāciju un/vai kalibrēšanu un/vai testēšanu un/vai kontroli.
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai noslēgtu un izpildītu līgumus saistībā ar mērinstrumentu verifikāciju un/vai kalibrēšanu un/vai testēšanu un/vai kontroli. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi jūsu personas dati: pilns vārds, dzimšanas datums, personas kods, PVN maksātāja numurs, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese), korespondence, bankas konta numurs, jūsu iesniegtie personas dati (piemēram, uzņēmuma apliecības/individuālās saimnieciskās darbības apliecības numurs). Šie dati tiek apstrādāti līguma mērķiem un/vai lai veiktu darbības pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, un/vai likumā noteikto pienākumu izpildei, un/vai likumīgo interešu ievērošanai.
Šim mērķim jūsu personas dati tiek glabāti uz mērinstrumentu verifikācijas un/vai kalibrēšanas un/vai testēšanas un/vai kontroles līguma vai citu pakalpojumu līguma darbības laiku un 10 gadus no līguma izbeigšanās brīža, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits personas datu glabāšanas termiņš. Ja oficiāla līguma nav, mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk kā 3 gadus no verifikācijas un/vai kalibrēšanas un/vai testēšanas un/vai kontroles vai citu ar mērinstrumentiem saistītu pakalpojumu sniegšanas brīža, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits personas datu glabāšanas termiņš.

4.1.2. Tiešā mārketinga nolūkos.
Ar jūsu piekrišanu mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai piegādātu jums informatīvus e-pasta ziņojumus, tostarp piedāvājumus un informāciju par mūsu precēm un/vai pakalpojumiem, pasākumiem un citiem jaunumiem, kā arī lai uzlabotu mūsu pakalpojumus.
Šim mērķim mēs apstrādājam šādus personas datus: e-pasta adrese, tālruņa numurs un/vai pilns vārds.
Tāpat šim mērķim sniedzam vai nododam jūsu datus uzņēmumiem, kuri nodrošina automatizētus informatīvo izdevumu izsūtīšanas pakalpojumus.
Šim mērķim jūsu personas datus glabājam 2 gadus no brīža, kad sniedzat piekrišanu jūsu personas datu apstrādei.

4.1.3. Lai atrisinātu iespējamos vai faktiskus strīdus ar datu subjektiem.
Mēs apstrādājam informāciju, kas iegūta pa tālruni, e-pastā, ar Vietnes starpniecību vai citiem saziņas līdzekļiem, kad jūs sazināties ar mums (vai kad mēs sazināmies ar jums pēc jūsu pieprasījuma).

Šim mērķim mēs apstrādājam šādus personas datus: pilns vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, interneta protokola (IP) adrese, sūdzības un/vai iesnieguma saturs, iesniegšanas datums un laiks, saziņas informācija un visu to komentāru saturs, kurus vēlaties publiskot.
Šim mērķim mēs varam iegūt jūsu personas datus no jums, kā arī varam izveidot personas datus paši, apstrādājot jūsu iesniegumu vai sūdzību (piemēram, varam sazināties ar trešajām personām par jūsu sūdzības pamatojumu un reģistrēt to utt.).
Šim mērķim mēs jūsu datus glabājam 3 gadus no to reģistrēšanas dienas; gadījumos, kad ir pamats aizdomām, ka ir konstatēts noziegums vai cita prettiesiska darbība, vai ir uzsākta iekšējā izmeklēšana, glabāšanas termiņš tiek pagarināts līdz attiecīgās izmeklēšanas un/vai procesa beigām.

4.1.4. Lai atlasītu kandidātus, kas pievienotos mūsu komandai vai īstenotu praksi.
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai identificētu un atlasītu kandidātus, kas atbilst mūsu prasībām vakancei vai prakses vietai, un novērtētu viņu piemērotību.
Šim mērķim mēs apstrādājam no jums iegūtos jūsu personas datus (piemēram, CV un motivācijas vēstulē sniegtos datus, kā arī mūsu komunikācijas laikā iegūtos datus, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par izglītību, zināšanām, profesionālo pieredzi, svešvalodu prasmēm, kā arī saites uz jūsu sociālo mediju kontiem (ja jūs sniedzat šādus datus), informāciju par īpašām vajadzībām vai vēlmēm un visu citu informāciju, ko esat sniedzis/-gusi.
Šim mērķim mēs datus glabājam visu personāla atlases procesa laiku attiecībā uz piedāvāto vakanci vai prakses vietu un iznīcinām tos uzreiz pēc personāla atlases procesa beigām.

4.1.5. Parādu pārvaldības nolūkos.
Šim mērķim mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, informāciju par maksājumiem, parāda veidu un summu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.
Šim mērķim mēs iegūstam jūsu personas datus tieši no jums un no trešajām personām (piemēram, tiesas, tiesu izpildītāja utt.).
Šim mērķim mēs sniedzam vai nododam jūsu datus tiesām, tiesu izpildītājiem, notāriem, valsts un pašvaldību iestādēm.
Šim mērķim mēs glabājam jūsu datus līdz parādsaistību dzēšanas/apmaksas brīdim un saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteikto 10 gadu noilguma termiņu.

4.1.6. Lai nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni un efektīvu strīdu risināšanu.
Lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti, kā arī efektīvi risinātu strīdus, mēs ierakstām telefonsarunas, ja zvanāt mums pa tālruni +370 5 233 3393.
Šim mērķim mēs apstrādājam no jums saņemtos personas datus, tostarp jūsu pilnu vārdu, balsi, tālruņa numuru, kā arī sarunas datumu, laiku, ilgumu un saturu.
Telefonsarunas tiek ierakstītas ar jūsu piekrišanu, ja saruna turpinās pēc attiecīgā ziņojuma atskaņošanas. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu zvana ierakstīšanu, pārtraucot sarunu.
Šim mērķim mēs glabājam jūsu datus 3 mēnešus no telefonsarunas ierakstīšanas datuma.

4.1.7. Lai uzlabotu mūsu Vietni un sniegtu jums labākus pakalpojumus.
Mēs izmantojam jūsu personas datus, tostarp personas datus, ko iegūstam, jums izmantojot un/vai apmeklējot mūsu Vietni, lai uzlabotu un pilnveidotu Vietni un piedāvātu jums labākus un personalizētākus pakalpojumus. Šim mērķim mēs izmantojam personas datus, ko saņemam tieši no jums; personas datus, kas iegūti, jums izmantojot mūsu Vietni, kā arī personas datus, ko saņemam no citiem.
Lai iegūtu informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, lūdzam skatīt šīs Privātuma politikas 7. punktu.

5. KĀ MĒS IEGŪSTAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

5.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas iegūti šādos veidos:

5.1.1. Kad jūs sniedzat personas datus mums.

5.1.2. Kad jūs izmantojat mūsu Vietni, daļa informācijas (piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adrese utt.) tiek iegūta automātiski.

5.1.3. Kad mēs saņemam jūsu personas datus no citām personām atbilstoši tam, kā to paredz tiesību akti un/vai šī Privātuma politika.

5.2. Jūs sniedzat mums savus personas datus un citu informāciju, izmantojot mūsu Vietni un/vai apmeklējot un apzināti veicot darbības mūsu Kontos, t.i., rakstot mums vai sazinoties ar mūsu komandu, veicot pieprasījumus un/vai iesniedzot sūdzības, norādījumus, komentārus utt., vai abonējot mūsu jaunumu saņemšanu e-pastā. Gadījumos, kad jūs ar mums sazināties rakstveidā vai e-pastā, mēs saglabājam informāciju par jūsu korespondenci atbilstoši tam, kā noteikts šīs Privātuma politikas 4.1.3. punktā.

5.3. Jūsu sniegtā informācija var ietvert jūsu pilnu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī ziņojuma pamattekstu un citu informāciju.

5.4. Kad jūs izmantojat Vietni un/vai apmeklējat mūsu Kontus, mēs automātiski apkopojam noteiktu informāciju, kas nav personas dati (piemēram, interneta protokola (IP) adrese, jūsu izvēlētā tīmekļa pārlūkprogramma, Vietnes apmeklējumu skaits, skatītās lapas un Vietnē pavadītais laiks, informācija par to, kā piekļuvāt Vietnei; informācija par ierīci, kuru izmantojat; valoda, valsts utt.). Šo informāciju izmantojam, lai uzlabotu Vietnes un mūsu sociālo mediju Kontu saturu, funkcionalitāti un pievilcību.

5.5. Jūs vienmēr varat pieprasīt neprecīzu personas datu labošanu, kā arī izmantot citas savas kā datu subjekta tiesības atbilstoši tam, kā to paredz šī Privātuma politika un piemērojamie tiesību akti.

6. VAI MĒS JŪSU PERSONAS DATUS IZMANTOJAM TIEŠAJAM MĀRKETINGAM?

6.1. Jā, jūsu personas dati var tikt izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, lai sniegtu jums piedāvājumus un informāciju par mūsu pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Tomēr mēs jūsu personas datus šim nolūkam izmantojam tikai tad, ja esam no jums saņēmuši informētu piekrišanu.

6.2. Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus tā, kā norādīts šīs Privātuma politikas 4.2.1. punktā.

6.3. Piekrišana tam, ka mēs izmantojam jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, ir jūsu izvēle. Savu izvēli varat izdarīt, sniedzot savu piekrišanu, kuru jebkurā laikā varat atsaukt.

6.4. Pilnvarojot mūs apstrādāt jūsu datus tiešā mārketinga nolūkos, jūs pilnvarojat mūs arī saziņai ar jums tādā pašā nolūkā – e-pastā, pa tālruni, teksta paziņojumos/SMS vai izmantojot citus saziņas līdzekļus (piemēram, “Facebook”, “LinkedIn” utt.).

6.5. Pat ja esat piekritis(-usi) savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, jūs jebkurā laikā varat viegli atsaukt šo piekrišanu visām apstrādes darbībām vai to daļai. To var izdarīt šādos veidos:

6.5.1. atsakoties no abonēšanas tā, kā aprakstīts elektroniskajos paziņojumos un/vai piedāvājumos (piemēram, noklikšķinot uz atteikšanās saites e-pasta jaunumu vēstulē);

6.5.2. ierodoties pie mums klātienē (adreses pieejamas https://nordicmetrology.com/kontaktai) un iesniedzot atbilstošu iesniegumu (lūdzam tajā nepārprotami norādīt savu vārdu, uzvārdu un citus reģistrācijas datus, lai mēs varētu jūs pareizi identificēt) vai

6.5.3. nosūtot mums iesniegumu pa e-pastu uz [email protected]. Iesniegumā ir skaidri jānorāda jūsu pilns vārds un cita reģistrācijas informācija, lai mēs varētu jūs pareizi identificēt.

6.6. Piekrišanas atsaukšana neliek mums automātiski iznīcināt jūsu personas datus vai sniegt jums informāciju par personas datiem, kurus apstrādājam; ja vēlaties, lai mēs to darām, šāds iesniegums ir jāiesniedz atsevišķi.

7. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

7.1. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet Sīkdatņu politiku šeit: https://nordicmetrology.com/cookies-policy/.

8. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

8.1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā.

8.2. Personas datu apstrāde var ietvert šo datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas lēmums par pietiekamību. Turklāt noteiktos apstākļos arī apstrādātājiem, kuri darbojas “Nordic Metrology Science UAB” vārdā, personas dati var būt jāpārsūta ārpus EEZ. Šādos gadījumos personas datu nodošanā jāievēro Regulas 46.–47. pants vai 49. panta 1. punkts, jo īpaši līguma standartklauzulās, gādājot par papildu drošības pasākumiem.

8.3. Informācijas pārsūtīšana internetā diemžēl nav pilnīgi droša. Lai gan mēs jūsu personas datus aizsargājam ar lielu rūpību, nevaram garantēt datu drošību, kad jūs tos pārsūtāt uz Vietni; riskus, kas saistīti ar datu pārsūtīšanu uz Vietni, uzņematies jūs. Kolīdz būsim saņēmuši jūsu datus, ievērosim stingras procedūras un drošības pasākumus, lai šo informāciju aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi.

8.4. Maz ticamā gadījumā, kad mēs uzzinām par tādu jūsu personas datu drošības pārkāpumu, kas varētu nopietni apdraudēt jūsu tiesības vai brīvības, mēs nekavējoties veicam pasākumus, lai jūs par to informētu, kolīdz pārkāpums mums kļūst zināms un esam identificējuši, kādai informācijai ir piekļūts.

8.5. Atbilstoši Regulas prasībām uzņēmums “Nordic Metrology Science UAB” apstrādājamo personas datu aizsardzībai un to nozaudēšanas, noplūdes vai cita veida pārkāpumu risku samazināšanai ir ieviesis šādus organizatoriskos un tehniskos pasākumus:

8.5.1. iekšējā un ārējā datu šifrēšana;

8.5.2. personas datu anonimizēšana;

8.5.3. datu zudumu novēršanas programmatūra;

8.5.4. aparatūras un programmatūras risinājumi, kas fiziska vai tehniska pārkāpuma gadījumā ļauj atgūt piekļuvi aizsargātiem personas datiem un tos izmantot;

8.5.5. fiziski un elektroniski paņēmieni, lai kontrolētu darbinieku piekļuvi apstrādājamajiem personas datiem;

8.5.6. dažādi drošības pasākumi, lai novērstu nesankcionētu iekļūšanu uzņēmuma telpās.

9. ĀRĒJĀS VIETNES

9.1. Vietne var saturēt saites uz ārējām vietnēm, kurās mēs pārvaldām kontus un reklamējam savus pakalpojumus. Noklikšķinot uz saitēm uz jebkurām šādām vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un ar to starpniecību pieejamajiem pakalpojumiem ir atsevišķas privātuma politikas, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šīm politikām vai personas datiem (kontaktinformācija vai atrašanās vietas dati). ), kas apkopotas šajās vietnēs vai ar šo pakalpojumu starpniecību. Pirms iesniedzat personas datus šajās vietnēs vai izmantojat kādu no tajās pieejamajiem pakalpojumiem, lūdzu, vispirms iepazīties ar attiecīgajām politikām. Turklāt gadījumos, ja jums rodas jautājumi par to, kā jūsu personas dati tiek izmantoti šajās vietnēs, skatiet attiecīgo trešo personu, kas pārvalda šīs vietnes, konfidencialitātes paziņojumus un sazinieties tieši ar šo pakalpojumu sniedzējiem.

10. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

10.1. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs garantējam jūsu tiesības saskaņā ar Regulu un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu. Kā datu subjektam jums ir šādas tiesības:

10.1.1. zināt (būt informētam/-i) par savu personas datu apstrādi;

10.1.2. piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam;

10.1.3. pieprasīt nepatiesu, neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu, papildināšanu vai precizēšanu;

10.1.4. pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu iznīcināti, kad tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie iegūti;

10.1.5. pieprasīt visu personas datu iznīcināšanu, ja to apstrāde ir nelikumīga vai ja jūs atsaucat vai aizturat savu piekrišanu attiecīgo personas datu apstrādei un šāda
piekrišana ir nepieciešama;

10.1.6. iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atsaukt savu agrāko piekrišanu;

10.1.7. pieprasīt apturēt jūsu personas datu apstrādi (izņemot saglabāšanu) strīdu gadījumā vai lai pārliecinātos par apstrādes likumību, datu pareizību vai gadījumos, kad jūsu personas dati mums vairs nav nepieciešami, bet jūs nevēlaties, lai mēs to dzēstu;

10.1.8. pieprasīt, lai jūsu personas dati, kas iegūti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma izpildei, tiktu darīti pieejami viegli lasāmā formātā, ja vien tas ir tehniski iespējams, vai pieprasīt tos nodot citam datu pārzinim.

10.2. Pieprasījumus attiecībā uz savu tiesību izmantošanu varat iesniegt mums personīgi, pa pastu vai elektroniski. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas mēs, iespējams, aicināsim jūs apliecināt savu identitāti, kā arī lūgsim citu papildu informāciju, kas nepieciešama attiecīgā pieprasījuma izskatīšanai.

10.3. Mūsu mērķis ir atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma un visu atbildes sniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

10.4. Ja uzskatīsim to par nepieciešamu, varam apturēt jūsu datu apstrādi (izņemot saglabāšanu) līdz brīdim, kad jūsu pieprasījums tiek atrisināts. Ja jūs likumīgi atsaucat savu piekrišanu, mēs piekrītam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, pārtraukt jūsu personas datu apstrādi, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar likumu mums ir jāturpina tos apstrādāt – neatkarīgi no tā, vai to paredz piemērojamie tiesību akti, mums uzliktas juridiskās saistības, tiesu spriedumi vai kompetento iestāžu saistošie rīkojumi.

10.5. Gadījumā, ja atteiksimies izpildīt jūsu pieprasījumu, mūsu atteikuma pamatojums tiks skaidri norādīts.

10.6. Ja nepiekrītat mūsu darbībām vai jūsu pieprasījuma apstrādei, varat iesniegt sūdzību par mūsu rīcību un lēmumiem kompetentajā valsts iestādē.

11. KĀ VAR IESNIEGT SŪDZĪBU?

11.1. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, lūdzam darīt to rakstveidā, iekļaujot pēc iespējas vairāk informācijas un izmantojot šīs Privātuma politikas 2.1. punktā norādīto kontaktinformāciju. Mūsu mērķis ir sadarboties ar jums, lai nekavējoties atrisinātu visus jūsu iebildumus.

11.2. Ja uzskatāt, ka atbilstoši Regulai vai citiem piemērojamiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem jūsu tiesības ir apdraudētas, varat iesniegt sūdzību mūs uzraugošajā iestādē, t.i., Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijā. Plašāka informācija un kontaktinformācija pieejama inspekcijas mājaslapā: https://vdai.lrv.lt/. Tomēr visu iespējamo strīdu risināšanā mēs laipni aicinām jūs vispirms sadarboties ar mums.

12. KĀ TIKS GROZĪTA ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKA?

12.1. Šī Privātuma politika stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta Vietnē. Privātuma politika Vietnē ir pieejama jebkurā laikā. Šī Privātuma politika nav uzskatāma par mūsu savstarpēju vienošanos par jūsu personas datu apstrādi. Mēs jebkurā laikā varam grozīt šo Privātuma politiku. Par jebkādām izmaiņām Privātuma politikā tiek paziņots Vietnē. Privātuma politikas grozījumi un/vai papildinājumi stājas spēkā, kolīdz tie tiek publicēti Vietnē. Aicinām jūs regulāri pārlasīt mūsu Privātuma politiku.

Sūtīt pieprasījumu

Aizpildiet formu, un mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.