Nordic Metrology Science

Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą.

Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.


1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Ši UAB „Nordic Metrology Science“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine https://nordicmetrology.com/, mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose (toliau – Paskyros) Facebook (https://www.facebook.com/nordicmetrologyscience/), LinkedIn (https://lt.linkedin.com/company/nordic-metrology-science) (toliau kartu – Paskyros), susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.4. Privatumo politikos nuostatos taikomos mūsų klientams, kurie įsigijo, įsigyja ar ketina įsigyti mūsų teikiamas paslaugas, verslo partneriams (įskaitant jų darbuotojus), asmenims, kurie kreipiasi į mus teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai atvykus į mūsų laboratorijas ar nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, el. paštu ir pan.). Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems interneto svetainėje https://nordicmetrology.com/, nepriklausomai nuo to, ar Jūs esate mūsų klientas, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti mūsų interneto svetainėje. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie visų kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą mums vykdant savo veiklą, sudarant bei vykdant sutartis.


2. KAS MES?

2.1. Interneto svetainę https://nordicmetrology.com/ (toliau – Svetainė) tvarko ir administruoja UAB „Nordic Metrology Science“, juridinio asmens kodas 120229395, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius, informacinis el. paštas [email protected], kontaktinis telefono numeris +370 5 233 3393.


3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

3.1.1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir Reglamento, reikalavimų;

3.1.2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.1.3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3.1.4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.1.5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

3.1.6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

3.1.7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.


4. KOKIAIS TIKLSAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

4.1.1. Matavimo priemonių patikros ir/arba kalibravimo, ir/arba bandymų, ir/arba kontrolės bei kitų paslaugų teikimo ir gavimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslu.
Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti bei įvykdyti sutartis dėl matavimo priemonių patikros ir/arba kalibravimo, ir/arba bandymų, ir/arba kontrolės. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), susirašinėjimas, banko sąskaitos numeris, Jūsų pateiktus asmens duomenis (pavyzdžiui, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris). Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome matavimo priemonių patikros ir/arba kalibravimo, ir/arba bandymų, ir/arba kontrolės arba kitų paslaugų teikimo sutarties galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos, jei Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra nustatytas kitas asmens duomenų saugojimo terminas. Jeigu atskira sutartis nesudaroma, Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei 3 metus po matavimo priemonių patikros ir/arba kalibravimo, ir/arba bandymų, ir/arba kontrolės arba kitų paslaugų suteikimo, jei Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra nustatytas kitas asmens duomenų saugojimo terminas.

4.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu.
Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, įskaitant pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (ar) paslaugas, renginius ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, ir (ar) vardas ir pavardė.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame naujienlaiškių automatinių pranešimų siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome 2 metus nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis gavimo momento.

4.1.3. Potencialių ar kilusių ginčų su duomenų subjektais sprendimo tikslu. Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome telefonu, elektroniniu paštu, per Svetainę, ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), interneto adresas (IP), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su trečiaisiais asmenimis dėl faktinių aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.).
Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

4.1.4. Kandidatų, norinčių prisijungti prie mūsų komandos arba atlikti praktiką, atrankos tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus arba atlikti praktiką, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.
Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV, motyvaciniame laiške pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas, veiklos sritys, informacija apie profesinę patirtį, mokamos užsienio kalbos, nuorodos į socialinių tinklų paskyras (jei jas pateikėte), informacija apie specialius poreikius ar pageidavimus ir kitą Jūsų pačių pateiktą informaciją.
Šiuo tikslu duomenis saugome siūlomos darbo vietos arba praktikos atrankos vykdymo metu ir juos sunaikiname iš karto pasibaigus atrankai.

4.1.5. Įsiskolinimų administravimo tikslu.
Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, gimimą datą, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie mokėjimus, skolos pagrindą ir dydį, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir iš trečiųjų asmenų (pvz., teismo, antstolio pan.).
Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame teismams, antstoliams, notarams, valstybės ar savivaldos institucijoms.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytą ieškinio senaties terminą, kuris yra 10 metų.

4.1.6. Siekiant užtikrinti aukštą aptarnavimo kokybę ir efektyvų kilusių ginčų išsprendimą. Siekdami gerinti aptarnavimo kokybę, taip pat efektyviai spręsti iškilusius ginčus mes įrašome telefoninius pokalbius, jeigu skambinate kontaktiniu telefono numeriu +370 5 233 3393.
Šiuo tikslu mes tvarkome iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis tokius kaip: vardas, pavardė, balsas, telefono numeris, data, laikas, pokalbio trukmė, pokalbio turinys.
Telefoniniai pokalbiai įrašomi Jūsų sutikimo pagrindu, kai tęsiate pokalbį nuskambėjus įspėjimo tekstui. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų pokalbis būtų įrašomas, savo nesutikimą išreikšdami pokalbio nutraukimu.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 mėnesius nuo įrašo padarymo datos.

4.1.7. Valdomos Svetainės tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes paslaugas.
Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine ir (ar) Jums lankantis mūsų Svetainėje, mes naudojame siekdami tobulint ir vystyti Svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų Svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.
Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.


5. KAIP MES RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

5.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

5.1.1. Kai Jūs juos pateikiate mums.

5.1.2. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) ar kt.) yra renkama automatiškai.

5.1.3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

5.2. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ir (ar) lankydamiesi mūsų Paskyrose, aktyviais veiksmais jose dalyvaudami, t. y., parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus, pavedimus, komentarus ar kt., Jums užsisakant mūsų naujienlaiškį. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis taip, kaip numatyta šios Privatumo politikos 4.1.3 punkte.

5.3. Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, žinutės tekstą bei kitus duomenis.

5.4. Kai Jūs naudojatės Svetaine ir (ar) lankotės mūsų Paskyrose, tam tikra neasmeninė informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės, mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

5.5. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.


6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

6.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus sudominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 4.1.2. punkte.

6.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti davę savo sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti.

6.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., Facebook, LinkedIn ir kt.).

6.5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai Jūs galite padaryti šiais būdais:

6.5.1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą dėl prenumeratos atsisakymo), arba

6.5.2. atvykę pas mus (nuorodą į kontaktinius adresus rasite čia: https://nordicmetrology.com/kontaktai) ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę ir kitus registracijos duomenis tam, kad galėtume jus tinkamai identifikuoti.

6.5.3. Atsiųsti mums prašymą elektroniniu paštu [email protected]. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę ir kitus registracijos duomenis tam, kad galėtume jus tinkamai identifikuoti.

6.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite pateikti atskirai.


7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

7.1. Visa informacija pateikiama slapukų politikoje, kurią rasite čia: https://nordicmetrology.com/slapuku-politika


8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje.

8.2. Tvarkant asmens duomenis, tokie duomenys gali būti perduoti trečiosioms valstybėms už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, kurioms netaikomas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo. Be to, tam tikromis sąlygomis UAB „Nordic Metrology Science“ vardu veikiantys duomenų tvarkytojai gali taip pat perduoti asmens duomenis už EEE ribų. Tokiais atvejais asmens duomenys bus perduodami laikantis Reglamento 46-47 straipsnių arba 49 straipsnio 1 dalies, ypač standartinių sutarčių sąlygų, taikant papildomas saugumo priemones.

8.3. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

8.4. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

8.5. Atsižvelgiant į Reglamento reikalavimus, UAB „Nordic Metrology Science“ yra įgyvendinusi šias organizacines ir technines priemones, siekiant apsaugoti tvarkomus asmens duomenis ir iki minimumo sumažinti riziką tokių duomenų praradimui, nutekėjimui ar kitokiam duomenų tvarkymo pažeidimui:

8.5.1. vidinis ir išorinis duomenų šifravimas;

8.5.2. asmens duomenų nuasmeninimo principo taikymas;

8.5.3. duomenų nutekėjimo prevencijos programos naudojimas;

8.5.4. techninių-programinių priemonių, leidžiančių atkurti sąlygas ir galimybes naudotis saugomais asmens duomenimis fizinio ar techninio pažeidimo atveju, naudojimas;

8.5.5. darbuotojų prieigos prie tvarkomų asmens duomenų fizinė bei elektroninė kontrolė;

8.5.6. įvairios patekimo į įmonės patalpas apsauginės priemonės.


9. IŠORINĖS SVETAINĖS

9.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – svetaines, kuriose turime paskyras, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis. Taip pat perskaitykite šias svetaines valdančių trečiųjų šalių privatumo pranešimus bei tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.


10. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

10.1. tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal Reglamentą bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

10.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

10.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

10.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

10.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

10.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

10.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

10.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

10.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

10.2. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

10.3. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

10.4. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

10.5. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

10.6. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.


11. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

11.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos 2.1. punkte kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11.2. Jei manote, kad vadovaujantis Reglamentu ar kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Visgi, visų pirma, kviečiame bet kokį kilusį ginčą spręsti kartu.


12. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

12.1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Su Privatumo politika Svetainėje galima susipažinti bet kuriuo metu. Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų ir Jūsų susitarimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

VERSIJA 2.1
DATA 2023-09-28

Siųsti užklausą

Užpildykite formą ir mes susisieksime su jumis kuo greičiau.