Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

 

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Nordic Metrology Science (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: Įmonei gaunant ir parduodant paslaugas, perkant prekes; Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; atrenkant kandidatus; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; užtikrinant turto ir asmenų apsaugą (vaizdo stebėjimas); siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant užtikrinti aptarnavimo kokybę ir spręsti ginčus (pokalbių įrašymas); siekiant skatinti Įmonės žinomumą skelbiamos klientų darbuotojų fotonuotraukos ir atsiliepimai; Jums prisijungiant prie savitarnos duomenų bazės internete ir naudojantis elektroninėmis paslaugomis internetu; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais.

2. Apie Įmonę

 

Įmonė reiškia uždarąją akcinę bendrovę „Nordic Metrology Science“, juridinio asmens kodas 120229395, buveinė adresu Dariaus ir Girėno g. 38, Vilnius. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@nordicmetrology.com .

3. Kas yra asmens duomenys?

 

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Įmonei gaunant ir parduodant paslaugas, perkant prekes

 

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkymo terminas
Paslaugų teikimas ir gavimas arba prekių pirkimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimasVardas, pavardė, asmens kodas (be paskutinių keturių skaitmenų), adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numerisBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Įmonė negalės tinkamai vykdyti su Jumis sudarytos sutarties.

5. Tiesioginė rinkodara

 

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Įmonės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešime apie Įmonės naujienas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų), vardą, pavardę. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo.

Jei pirkote Įmonės paslaugas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės paslaugos įsigijimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

6. Pokalbių įrašymas

 

Siekiant užtikrinti aptarnavimo kokybę ir spręsti ginčus Įmonė įrašo telefoninius pokalbius. Telefoniniai pokalbiai įrašomi Jūsų sutikimo pagrindu, kai tęsiate pokalbį nuskambėjus įspėjimo tekstui. Šiuo tikslu, tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, balsą, pokalbio turinį, datą, laiką. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų pokalbis būtų įrašomas, savo nesutikimą išreikšdami pokalbio nutraukimu. Tokiu atveju į mus galite kreiptis gyvai arba el. paštu. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti apie tai atsiųsdami pranešimą Politikos 2 skyriuje nurodytu kontaktu. Duomenis saugosime 3 mėnesius nuo įrašo padarymo datos.

7. Klientų darbuotojų atsiliepimų ir fotonuotraukų skelbimas

 

Siekiant skatinti Įmonės žinomumą, Jūsų sutikimo pagrindu sutikime nurodytuose šaltiniuose mes skelbsime klientų darbuotojų fotonuotraukas ir atsiliepimus apie mūsų paslaugas. Šiuo tikslu, tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, įmonę, atsiliepimą/ rekomendaciją, atvaizdą. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti apie tai atsiųsdami pranešimą Politikos 2 skyriuje nurodytu kontaktu. Duomenis skelbsime 5 metus nuo sutikimo davimo dienos.

8. Klientų darbuotojų atsiliepimų ir fotonuotraukų skelbimas

 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Taip pat tvarkysime Jūsų medicininę pažymą, siekiant įvertinti pareigų tinkamumą Jums (BDAR 6 str. 1 d. b p., 9 str. 2 d. b. p.) Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) pagrindu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus, kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai.

9. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

 

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugomi 4 metus.

10. Turto ir asmenų apsauga

 

Siekiant apsaugoti klientų, lankytojų, darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, saugumą, šių asmenų ir Įmonės turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą.  Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Įmonės teisėto intereso pagrindu. Vykdant vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai. Duomenys saugomi 1 mėn. nuo jų įrašymo.

11. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

 

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, užsakymo vykdymo eiga, data. Komunikacijos duomenys saugomi 4 metus, o 10 metų pasibaigus sutarčiai, su sutarties vykdymu susijusi arba joje esanti informacija.

12. Savitarna internete

 

Jums prisijungiant prie savitarnos duomenų bazės internete ir naudojantis elektroninėmis paslaugomis internetu sutarties (jei esate klientas) ir teisėto intereso (jei esate kliento darbuotojas ar kliento klientas) pagrindu tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, slaptažodis, įmonės rekvizitai, duomenys apie apmokėjimą, kiti duomenys, susiję su el. paslaugų suteikimu (patikros sertifikatai, neatitikties pažymos, kalibravimo liudijimai, atitikties sertifikatai, protokolai ir kt), matavimo priemonės savininko asmens duomenys: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, įmonės rekvizitai. Šie duomenys yra būtini sutarties vykdymui. prisijungimo duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo, su sutarties vykdymu susijusi informacija – 10 metų pasibaigus sutarčiai.

13. Susisiekite su mumis

 

Su Įmone galite susisiekti telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

14. Interneto svetainė

 

Mūsų interneto svetainėje www.nordicmetrology.com naudojami slapukai. Interneto svetainėje yra galimybė įkelti savo duomenis elektroninėje formoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įkeliami duomenys neturi pažeisti jokių trečiųjų asmenų teisių ar interesų. Už tokius pažeidimus atsako juos įkėlęs asmuo.

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA:

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Facebook ir LinkedIn ikonų įskiepiai

Naudojame ir Facebook ir LinkedIn ikonų įskiepius, todėl naršydami mūsų svetainėje, sutinkate, kad Jūsų duomenimis galime naudotis Facebook ir LinkedIn paskyrose.

15. Socialinės žiniasklaidos priemonės

 

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras: tinkle “Facebook“ – https://www.facebook.com/nordicmetrologyscience/, „LinkedIn“ – https://www.linkedin.com/company/nordic-metrology-science/.

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

16. Duomenų gavimas ir atskleidimas

 

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Įmonės akcijas ar jos turtą, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam pirkėjui;
 • pardavus Įmonės akcijas ar jos turtą (turto dalį) tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

17. Jūsų asmens duomenų saugumas

 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

18. Jūsų teisės

 

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

18.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

 

Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

18.2. Teisė atšaukti sutikimą

 

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

18.3. Papildomos teisės

 

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintume Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

18.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

 

Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

19. Nusiskundimai

 

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

20. Atsakomybė

 

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

21. Privatumo politikos pakeitimai

 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisSukūrimo momentas
Facebook ikonaNaudojama kaip nukreipiamoji nuoroda į įmonės paskyros profilį.https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn ikonaNaudojama kaip nukreipiamoji nuoroda į įmonės paskyros profilį.https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#:~:text=We%20keep%20most%20of%20your,your%20use%20of%20our%20Services.
Trečiųjų šalių slapukai
Trečioji šalisSlapuko aprašymasNuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką
Hotjar“Hotjar” naudoja slapukus, mažus tekstinius failus, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti svetainės naudojimą. “Hotjar” leidžia analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine. Mes naudojame analizės rezultatus, siekdami pagerinti svetainės patogumą.

Slapukų pateikta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai yra anoniminė ir perduodama “Hotjar”, kur ji yra saugoma saugiuose serveriuose Airijoje ne ilgiau nei 365 dienas.

Jūs visuomet galite atsisakyti “Hotjar” slapukų čia https://www.hotjar.com/opt-out

https://www.hotjar.com/privacy
Google Universal AnalyticsPagerina tinklalapio prieigą ir analizuoja vartotojų poreikius, kad galėtume suteikti patrauklesnių paslaugų, atitinkančių jų poreikius. Šią informaciją naudojame funkcionalumo ataskaitų sudarymui ir tinklalapio tobulinimui. Šie slapukai padeda Jums rodyti reklamas labiau atitinkančias Jūsų poreikius. Pagal šiuos slapukus mes Jums galime parodyti naujienas, pasiūlymus ar akcijas.https://policies.google.com/privacy?hl=lt