Mērierīču tipa apstiprinājums

Lai Lietuvas tirgū sāktu izmantot jaunas mērierīces, tām jābūt iekļautām Lietuvas Mērierīču valsts reģistrā.

Kā par jūsu mērierīcēm atbildīgā iestāde Nordic Metrology Science veic šādas darbības:

  • mērierīču dokumentācijas novērtēšana un mērierīču metroloģisko raksturlielumu atbilstības izvērtēšana, mērierīces verifikācijas veikšanas Lietuvā iespējamības noteikšana atbilstoši piemērojamajām verifikācijas metodikām;
  • dokumentu pakotnes sagatavošana jaunas mērierīces tipa apstiprināšanai saskaņā ar NOTEIKUMIEM PAR TIESĪBU AKTOS PAREDZĒTO MĒRIERĪČU METROLOĢIJU.

Tām ierīcēm, kas nav iekļautas valsts reģistrā un tiesību aktos paredzētās metroloģijas darbības jomā, tiek veikta pārbaude un sagatavots kontroles pārskats. Mūsu kontroles darbības ir akreditētas saskaņā ar standartu LST EN ISO/IEC 17020.

Kontroles pārskats satur pārbaudes rezultātus un secinājumus par mērierīces atbilstību vai neatbilstību prasībām.