Akredituota veikla

Nordic Metrology Science laboratorijos vykdo akredituotas kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklas.

Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina Nordic Metrology Science kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos veiklai taikomus reikalavimus ir yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

Nordic Metrology Science kalibravimo ir bandymų veiklos yra akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai, kontrolės veikla yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ atitikčiai.

Tinkamas pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir visuomenei pasitikėti Nordic Metrology Science kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklos rezultatais.

Bandymų laboratorijos aktuali bandymų sritis
Nordic Metrology Science kalibravimo labaratorijos akreditavimo pažymėjimas
Nordic Metrology Science kontrolės įstaigos akreditavimo pažymėjimas
Nordic Metrology Science bandymų labaratorijos akreditavimo pažymėjimas